Tiráž
PREKLADY
TLMOČENIE
JAZYKOVÉ SLUŽBY
ČEŠTINA – NEMČINA – SLOVENČINA
Lenka Sieber

štátom splnomocnená prekladateľka a tlmočníčka, súdna prekladateľka a tlmočníčka češtiny a slovenčiny pri Vrchnom zemskom súde v Düsseldorfe

Am Haferkamp 34
D-40589 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 38 73 14 18
USt.-ID (DIČ): DE289601667

Poistenie zodpovednosti za poškodenie majetku pri R+V Allgemeine Versicherung AG, Wiesbaden.
Ďalšie informácie podľa zákona o rámcových právnych podmienkach pre elektronickú obchodnú komunikáciu (EGG) v spojení s § 6 zákona o telekomunikačných službách (TDG):
Zodpovedná redaktorka: Lenka Sieber, e-mail: info[at]lesiczech.de
Všetky práva vyhradené.
Používateľské práva týkajúce sa týchto webových stránok patria výhradne Lenke Sieber, Lesiczech. Autorské práva týkajúce sa zobrazených fotografií patria autorovi www.fotokwer.de
Webové stránky a dokumenty, ktoré sú tu uvedené, môžu byť používané iba na informačné účely. Tieto webové stránky a dokumenty nesmú byť používané komerčne. Akákoľvek z nich vyhotovená kópia – platí to tiež pre výňatky – musí obsahovať doložku o autorskom práve:
© Lenka Sieber · www.lesiczech.de

Ochrana osobných údajov:

Zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov, zahrňujúce tiež ustanovenia GDPR, sú v rámci jazykových služieb starostlivo dodržiavané. Ochrana osobných údajov, ktoré sú v súvislosti s realizáciou objednávky potrebné, a ktoré sa zhromažďujú, spracovávajú a ukladajú, má zvláštnu prioritu. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov určené na vykonávanie zákonných ustanovení, aby ste sa informovali o zaobchádzaní s osobnými údajmi v rámci výkonu jazykových služieb.

Upozornenie týkajúce sa zodpovednosti: 

Aj napriek starostlivej kontrole obsahu webových stránok nemôže Lenka Sieber, Lesiczech prevziať žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah prepojených stránok zodpovedajú výhradne ich prevádzkovatelia. Lenka Sieber, Lesiczech vynakladá potrebné úsilie na to, aby bol obsah jej stránok vždy správny a kompletný. Napriek tomu však nie je celkom možné vylúčiť prípadne sa vyskytujúce chyby. Lenka Sieber, Lesiczech nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualitu, obsahovú správnosť a úplnosť informácií uvedených na jej webových stránkach, pokiaľ k týmto chybám nedošlo zámerne alebo z hrubej nedbanlivosti. Vzťahuje sa to tiež na prípadné škody materiálneho nebo obsahového charakteru tretích osôb, ktoré boli spôsobené využitím týchto webových stránok.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  1. Ochrana osobných údajov prehľadne

Všeobecné upozornenia
Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite moje webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktorými vás je možné osobne identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrany osobných údajov nájdete v mojom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedenom nižšie.

Zhromažďovanie údajov na mojich webových stránkach
Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na týchto webových stránkach?
Údaje zhromažďované týmito webovými stránkami vykonáva prevádzkovateľ webových stránok. Moje webové stránky lesiczech.de prevádzkuje firma Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Köln, Nemecko, profesionálny poskytovateľ webhostingu, viacej pozri na https://www.hosteurope.de/

Ako sa vaše údaje zhromažďujú?
Vaše údaje sú zhromažďované na jednej strane tým, že mi ich oznámite. Môže napríklad ísť o údaje, ktoré mi oznámite prostredníctvom e-mailu.
Iné údaje sa zaznamenávajú automaticky pri návšteve webovej stránky prostredníctvom IT systémov prevádzkovateľa webovej stránky. Ide ale predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo doba používania stránky). Zaznamenanie týchto údajov sa vykonáva automaticky, akonáhle používate moju webovú stránku.

Za akým účelom sa vaše údaje používajú?
Časť údajov sa zhromažďuje preto, aby sa zaistilo bezchybné poskytovanie webových stránok.

Aké sú vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov?
Máte kedykoľvek právo na to, aby ste bezplatne získali informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Ďalej máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Za tým účelom a s vašimi otázkami na tému ochrany osobných údajov sa na mňa môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

  1. Všeobecné upozornenia a povinné informácie

Ochrana osobných údajov
Ako osoba zodpovedajúca za obsah týchto webových stránok beriem ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje uchovávam v tajnosti a podľa zákonných predpisov na ochranu osobných údajov a taktiež v zmysle tohoto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
Keď používate tieto webové stránky, dôjde k zhromažďovaniu rôznych osobných údajov. Za osobné údaje sú pokladané údaje, ktorými vás je možné osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujem a za akým účelom ich využívam. Ďalej tiež vysvetľuje, akým spôsobom a za akým účelom k tomu dochádza.
Upozorňujem na to, že prenos údajov v rámci internetu (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať nedostatky. Bezchybná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb preto nie je možná.

Informácie o zodpovednej osobe
Zodpovednou osobou za spracovanie osobných údajov týchto webových stránok je:

Lenka Sieber
Sinterstraße 42
D-42781 Haan-Gruiten, Nemecko
Telefon: +49 2104 214 95 92
E-mail: info[at]lesiczech.de

Zodpovednou osobu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s ďalšími osobami rozhoduje o účele a spôsobe spracúvania osobných údajov (napr. meno, e-mailová adresa a iné).

Právo vzniesť námietku proti súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Veľa procesov spracúvajúcich osobné údaje je možných iba s vaším výslovným súhlasom. Raz poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Za týmto účelom stačí, aby ste mi poslali neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Právoplatné zaobchádzanie s osobnými údajmi až do okamihu namietnutia zostáva nedotknuté.
Právo namietať príslušnému dozornému orgánu:
V prípade porušenia ochrany osobných údajov má dotknutá osoba právo namietať príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom v otázkach ochrany osobných údajov je zemský poverenec pre ochranu osobných údajov (Landesdatenschutzbeauftragte) spolkového štátu Severné Porýnie-Vestfálsko. Zoznam poverencov pre ochranu osobných údajov vrátane kontaktných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na to, aby ste si údaje, ktoré s vaším súhlasom alebo pri plnení zmluvných povinností automaticky spracúvam, nechali vystaviť pre seba alebo tretie osoby v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Akonáhle si vyžiadate priamy prenos týchto údajov inej zodpovednej osobe, dôjde k tomu iba vtedy, ak je to technicky možné.

Zakódovanie SSL, resp. TLS
Tieto webové stránky používajú z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako sú napríklad objednávky alebo otázky, ktoré ste mi ako prevádzkovateľovi týchto webových stránok odoslali, zakódovanie SSL, resp. TLS. Zakódované spojenie rozoznáte podľa toho, že riadok s adresou vášho prehliadača prejde z “http://” na “https://” a podľa symbolu kľúča v riadku prehliadača.
Ak je aktivované zakódovanie SSL, resp. TLS, nemôžu tretie osoby čítať údaje, ktoré sprostredkovávate.

Poskytnutie informácií, ich zablokovanie a vymazanie
V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné poskytnutie informácií o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracovania týchto údajov, a prípadne právo na ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Za tým účelom alebo s ďalšími otázkami na tému osobné údaje sa na mňa môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži.

Právo namietať proti reklamným e-mailom
Toto právo znamená možnosť namietať proti používaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinných údajov v tiráži, využitých na zasielanie výslovne nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov. Prevádzkovatelia webových stránok si výslovne vyhradzujú možnosť právneho postupu v prípade nevyžiadaného doručenia reklamných informácií, napríklad formou spam e-mailov.

  1. Zhromažďovanie údajov na mojich webových stránkach

Server log súbory
Prevádzkovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných server log súboroch, ktoré váš prehliadač automaticky sprostredkováva. Spravidla ide o tieto údaje:
– typ a verzia prehliadača
– použitý operačný systém
– referrer URL
– názov hostiteľa prístupového počítača
– doba dopytu serveru
– IP adresa

Nevykonáva sa spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov.
Základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR, ktorý povoľuje spracúvanie údajov za účelom zmluvného plnenia alebo prípravných zmluvných opatrení.

Spracúvanie údajov (údajov zákazníkov alebo zmluvných údajov)
Zhromažďujem, spracúvam a používam osobné údaje iba vtedy, pokiaľ sú potrebné na odôvodnenie, obsahové zostavenie alebo zmenu právneho vzťahu (základné údaje). Dochádza k tomu na základe čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR, ktorý povoľuje spracúvanie údajov za účelom zmluvného plnenia alebo prípravných zmluvných opatrení. Nezhromažďujem osobné údaje o používaní mojich webových stránok (používateľské údaje).
Zhromaždené zákaznícke údaje budú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu vymazané. Nevzťahuje sa to na zákonné lehoty povinnej archivácie.

Prenosnosť údajov pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb a digitálny obsah
Osobné údaje poskytujem tretím osobám iba vtedy, ak je to nutné v rámci výkonu zmluvy.
K ďalšiemu prenosu údajov nedochádza, resp. k nemu dochádza iba vtedy, ak ste s týmto prenosom výslovne súhlasili. Nedochádza k prenosu vašich údajov tretím osobám bez výslovného súhlasu, napríklad za účelom reklamy.
Základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR, ktorý povoľuje spracúvanie údajov za účelom zmluvného plnenia alebo prípravných zmluvných opatrení.

  1. Sociálne médiá

Moje stránky nevyužívajú žiadne dodatočné programy (tzv. „plug-ins“) ďalších firiem ako napr. Google+, LinkedIn alebo Xing, za účelom ukladania, prenosu alebo vyhodnocovania osobných údajov. Predovšetkým sa neukladajú IP adresy ani sa nevyhodnocuje správanie používateľov webových stránok.
Logá používané na mojich webových stránkach predstavujú spojenia („odkazy“) s mojimi profilmi naGoogle+, Xing, LinkedIn a tiež s webovými stránkami nemeckých a českých zväzov prekladateľov (BDÜ a JTP). Moje webové stránky pritom nezhromažďujú ani ďalej neposkytujú žiadne údaje.

  1. Bezpečnosť údajov

Maximálne sa snažím zaistiť bezpečnosť vašich údajov v rámci platných zákonov o ochrane osobných údajov a technických možností.
Za účelom zabezpečenia vašich údajov vykonávam technické a organizačné bezpečnostné opatrenia podľa čl. 32 GDPR, ktoré sa vždy prispôsobujú stavu techniky.
Okrem toho nezaručujem, že moje webové stránky budú k dispozícii v ktorúkoľvek dobu. Ich poruchy, prerušenia alebo výpadky nie je možné celkom vylúčiť.

  1. Prenosy údajov tretím osobám, vylúčenie prenosu údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje používam zásadne iba v rámci svojej firmy.
Pokiaľ zapájam do prenosu tretie osoby v rámci plnenia ich zmluvy, získavajú tieto tretie osoby osobné údaje iba v tom rozsahu, v ktorom je ich prenos potrebný na realizáciu potrebného výkonu.
Pre prípad, že prevediem určitú časť spracovania údajov na tretiu osobu („spracovanie objednávky“), je táto tretia osoba spracúvajúca túto objednávku zmluvne povinná používať údaje iba v súlade s požiadavkami zákonov o ochrane osobných údajov a zaistiť ochranu práv dotknutej osoby.
K prenosu údajov miestam alebo osobám mimo EÚ okrem prípadov uvedených v tomto vyhlásení nedochádza a ani nie je plánované.

Top