Impresum
PŘEKLADY
TLUMOČENÍ
JAZYKOVÉ SLUŽBY
ČEŠTINA – NĚMČINA – SLOVENŠTINA
Lenka Sieber

státně uznávaná překladatelka a
tlumočnice, přísežná překladatelka a
zmocněná tlumočnice češtiny
u Vrchního zemského soudu v Düsseldorfu

Am Haferkamp 34
D-40589 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 38 73 14 18
USt.-ID (DIČ): DE289601667

Pojištění odpovědnosti za poškození majetku u R+V Allgemeine Versicherung AG, Wiesbaden.
Další informace podle zákona o rámcových právních podmínkách pro elektronickou obchodní komunikaci (EGG) ve spojení s § 6 zákona o telekomunikačních službách (TDG):
Odpovědná redaktorka: Lenka Sieber, e-Mail: info[at]lesiczech.de
Všechna práva vyhrazena.
Uživatelská práva týkající se těchto webových stránek náleží výhradně Lenka Sieber, Lesiczech. Autorská práva týkající se zobrazených fotografií náleží autorovi www.fotokwer.de
Webové stránky a dokumenty, které jsou zde uvedeny, mohou být používány pouze k informačním účelům. Tyto webové stránky a dokumenty nesmí být používány komerčně. Jakákoliv z nich vyhotovená kopie – platí to také pro výňatky – musí obsahovat doklad o autorském právu:
© Lenka Sieber · www.lesiczech.de

Ochrana osobních údajů:

Zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů, zahrnující také ustanovení GDPR, jsou v rámci jazykových služeb pečlivě dodržována. Ochrana osobních údajů, které jsou v souvislosti s realizací objednávky potřebné, a které se shromažďují, zpracovávají a ukládají, má obzvláštní prioritu. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů určené pro provádění zákonných ustanovení, abyste se informovali o zacházení s osobními údaji v rámci výkonu jazykových služeb.

Upozornění týkající se odpovědnosti:

I navzdory pečlivé kontroly obsahu webových stránek nepřebírám za obsah externích odkazů žádnou odpovědnost. Za obsah propojených stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé. Lenka Sieber, Lesiczech vynakládá odpovídající úsilí na to, aby byl obsah jejich stránek vždy správný a kompletní. Přesto však není zcela možné vyloučit případně se vyskytující chyby. Lenka Sieber, Lesiczech nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualitu, obsahovou správnost a úplnost informací, uvedených na jejích webových stránkách, pokud k těmto chybám ovšem nedošlo záměrně nebo z hrubé nedbalosti. Vztahuje se to také na případné škody materiálního nebo obsahového druhu třetích osob, které byly způsobeny využitím těchto webových stránek.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů přehledně

Všeobecná upozornění
Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte mé webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, kterými vás je možné osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v mém prohlášení o ochraně osobních údajů, uvedeném níže.

Shromažďování údajů na mých webových stránkách
Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Údaje shromažďované těmito webovými stránkami provádí provozovatel webových stránek. Moje webové stránky lesiczech.de provozuje firma Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Köln, Německo, profesionální poskytovatel webhostingu, více viz na https://www.hosteurope.de/

Jak se vaše údaje shromažďují?
Vaše údaje jsou shromažďovány na jedné straně tím, že mi je oznámíte. Může se například jednat o údaje, které mi oznámíte prostřednictvím e-mailu.
Jiné údaje se zaznamenávají automaticky při návštěvě webové stránky prostřednictvím IT systémů provozovatele webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba vyvolání stránky). Zaznamenání těchto údajů se provádí automaticky, jakmile vyvoláte mou webovou stránku.

Za jakým účelem se vaše údaje používají?
Část údajů se shromažďuje proto, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek.

Jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů?
Máte kdykoliv právo na to, abyste bezplatně získali informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Dále máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Za tím účelem a s vašimi dotazy na téma ochrany osobních údajů se na mne můžete kdykoliv obrátit na adrese, viz impresum. Navíc máte právo podat stížnost u dozorčího úřadu.

  1. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana osobních údajů
Coby osoba odpovídající za obsah těchto webových stránek beru ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje uchovávám v tajnosti a podle zákonných předpisů na ochranu osobních údajů a rovněž ve smyslu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Používáte-li tyto webové stránky, dojde ke shromažďování různých osobních údajů. Osobními údaji jsou míněny údaje, kterými vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďuji a za jakým účelem je využívám. Dále také vysvětluje, jakým způsobem a za jakým účelem k tomu dochází.
Upozorňuji na to, že přenos údajů v rámci internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat mezery. Bezchybná ochrana údajů před přístupem třetími osobami tudíž není možná.

Informace o odpovědné osobě
Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů těchto webových stránek je:

Lenka Sieber
Sinterstraße 42
D-42781 Haan-Gruiten, Německo
Telefon: +49 2104 214 95 92
E-mail: info[at]lesiczech.de

Odpovědnou osobu je fyzická nebo právní osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jméno, e-mailová adresa a. j.).

Právo vznést námitku proti souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho procesů zpracovávajících osobní údaje je možných jen s vaším výslovným svolením. Jednou poskytnuté svolení můžete kdykoliv zrušit. Za tím účelem stačí, abyste mi poslali neformální oznámení prostřednictvím e-mailu. Právoplatné zacházení s osobními údaji až do okamžiku vznesení námitky zůstává nedotčeno.
Právo podat námitku u příslušného dozorčího úřadu:
V případě porušení ochrany osobních údajů má dotčená osoba právo vznést námitku u příslušného dozorčího úřadu. Příslušným dozorčím úřadem v otázkách ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů (Landesdatenschutzbeauftragte) spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů včetně kontaktních údajů najdete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Právo na přenos údajů
Máte právo na to, abyste si údaje, které s vaším souhlasem nebo při plnění smluvních povinností automaticky zpracovávám, nechali vystavit pro sebe nebo třetí osoby v běžném, strojově čitelném formátu. Jakmile si vyžádáte přímý přenos těchto údajů jiné odpovědné osobě, dojde k tomu jen tehdy, je-li to technicky možné.

Zakódování SSL, resp. TLS
Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako jsou například objednávky nebo dotazy, které jste mi jako provozovateli těchto webových stránek odeslali, zakódování SSL, resp. TLS. Zakódované spojení rozeznáte podle toho, že řádek s adresou vašeho prohlížeče přejde z “http://” na “https://” a podle symbolu klíče v řádku prohlížeče.
Je-li aktivováno zakódování SSL, resp. TLS, nemohou třetí osoby číst údaje, které zprostředkováváte.

Poskytnutí informací, jejich zablokování a výmaz
V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné poskytnutí informací o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování těchto údajů, a případně právo na jejich opravu, zablokování nebo výmaz. Za tím účelem nebo s dalšími dotazy na téma osobní údaje se na mne můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v impresu.

Podání námitky proti reklamním e-mailům
Vznáší se tím námitka proti používání kontaktních údajů, zveřejněných v rámci povinných údajů v impresu, využitých k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují možnost právního postupu v případě nevyžádaného doručení reklamních informací, například formou spam e-mailů.

  1. Shromažďování údajů na mých webových stránkách

Server log soubory
Provozovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných server log souborech, které váš prohlížeč automaticky zprostředkovává. Jedná se zpravidla o tyto údaje:
– typ a verze prohlížeče
– použitý operační systém
– referrer URL
– název hostitele přístupového počítače
– doba dotazu serveru
– IP adresa

Neprovádí se spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem smluvního plnění nebo přípravných smluvních opatření.

Zpracování údajů (údajů zákazníků nebo smluvních údajů)
Shromažďuji, zpracovávám a používám osobní údaje jen tehdy, pokud jsou potřebné pro zdůvodnění, obsahové sestavení nebo změnu právního vztahu (základní údaje). Dochází k tomu na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem smluvního plnění nebo přípravných smluvních opatření. Neshromažďuji osobní údaje o využití mých webových stránek (uživatelské údaje).
Shromážděné zákaznické údaje budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Nevztahuje se to na zákonné lhůty povinné archivace.

Přenos údajů při uzavření smlouvy o poskytování služeb a digitální obsah
Osobní údaje poskytuji třetím osobám jen tehdy, je-li to nutné v rámci výkonu smlouvy.
K dalšímu přenosu údajů nedochází, resp. k němu dochází jen tehdy, když jste výslovně s tímto přenosem souhlasili. Nedochází k přenosu vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu, například za účelem reklamy.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem smluvního plnění nebo přípravných smluvních opatření.

  1. Sociální média

Moje stránky nevyužívají žádné dodatečné programy (tzv. „plug-ins“) dalších firem jako např. Google+, LinkedIn nebo Xing, za účelem ukládání, přenosu nebo vyhodnocování osobních údajů. Především se neukládají IP adresy ani se nevyhodnocuje chování uživatelů webových stránek.
Loga používaná na mých webových stránkách představují spojení („odkazy“) s mými profily u Google+, Xing, LinkedIn a taktéž s webovými stránkami německých a českých svazů překladatelů (BDÜ a JTP). Moje webové stránky přitom neshromažďují ani nepředávají žádné údaje.

  1. Bezpečnost údajů

Maximálně se snažím zajistit bezpečnost vašich údajů v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů a technických možností.
Za účelem zabezpečení vašich údajů provádím technická a organizační bezpečnostní opatření podle čl. 32 GDPR, která se vždy přizpůsobují stavu techniky.
Mimo to nezaručuji, že mé webové stránky budou k dispozici v jakoukoliv dobu. Jejich poruchy, přerušení nebo výpadky tudíž nelze zcela vyloučit.

  1. Předávání údajů třetím osobám, vyloučení přenosu údajů mimo EU

Vaše osobní údaje používám zásadně jen v rámci své firmy.
Pokud zapojuji třetí osoby v rámci plnění jejich smlouvy, získají tyto třetí osoby osobní údaje jen v tom rozsahu, ve kterém je jejich přenos potřebný pro provedení potřebného výkonu.
Pro případ, že převedu určitou část zpracování údajů na třetí osobu („zpracování objednávky“), je tato třetí osoba zpracovávající tuto objednávku smluvně povinna, používat údaje pouze v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů a zajistit ochranu práv dotčené osoby.
K přenosu údajů místům nebo osobám mimo EU mimo případy, uvedené v tomto prohlášení, nedochází a ani není plánován.

Top